ŁUPKOWSKIE

STRZELBY

R E G U L A M I N

XIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH SŁUŻB MUNDUROWYCH EUROREGIONU „KARPATY”

„ŁUPKOWSKIE STRZELBY” 2019

 

Postanowienia ogólne

 1. XIII Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu „Karpaty” – zwane dalej „Zawodami”, zostaną rozegrane na terenie strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie w dniach od 11 września 2019 r. do 13 września 2019 r.

 2. Organizatorami Zawodów są: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Zakład Karny w Łupkowie, Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie, Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK i Sekcja Strzelecka CWKS „Legia”.

 3. Celem Zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń oraz integracja służb mundurowych z państw członków Euroregionu Karpackiego, jak również służb mundurowych z innych państw współpracujących w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

 4. Reprezentacja zgłoszona do uczestnictwa w Zawodach składa się z trzy osobowej drużyny męskiej i trzy osobowej drużyny żeńskiej.

 5. Dopuszczalne jest wystawienie tylko jednej drużyny – męskiej lub żeńskiej, reprezentującej daną formację.

 

Ramowy program Zawodów

11.09.2019 r.

do 17:00 – przyjazd uczestników zawodów do miejsca zakwaterowania (dotyczy drużyn zagranicznych) ;

do 18:00 – zakwaterowanie uczestników;

18:00 – 19:00 – kolacja dla zakwaterowanych uczestników;

19:30 – odprawa kierowników drużyn, omówienie regulaminu (odprawa odbędzie się na strzelnicy ZK w Łupkowie lub w miejscu zakwaterowania delegacji zagranicznych);

 

12.09.2019 r.

7:00 – śniadanie dla zakwaterowanych uczestników;

8:00 – przyjazd na strzelnicę ZK w Łupkowie;

8:30 – rozpoczęcie konkurencji strzeleckiej z pistoletu centralnego zapłonu;

10:00 – uroczyste rozpoczęcie Zawodów;

10:30 – 11:00 – pokaz wyposażenia i sprzętu uzbrojenia zaproszonych wystawców;

od 11:00 – kontynuacja konkurencji strzeleckiej z pistoletu centralnego zapłonu;

od 13:30 – rozpoczęcie konkurencji strzeleckiej z karabinka automatycznego;

równolegle z rozpoczęciem konkurencji nastąpi: prezentacja sprzętu uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, systemów elektronicznego zabezpieczenia jednostek penitencjarnych oraz systemów łączności stosowanych w przez formacje mundurowe na świecie, przygotowane przez przedstawicieli firm polskich i zagranicznych;

18:00 – przejazd do miejsc zakwaterowania;

20:00 – kolacja w ośrodku wypoczynkowym;

 

13.09.2019 r.

7:00 – śniadanie dla zakwaterowanych uczestników;

9:00 – przyjazd na strzelnicę ZK w Łupkowie;

9:30 – rozpoczęcie konkurencji rzut granatem – imitatorem;

13:00 – zakończenie Zawodów, wręczenie nagród i dyplomów;

14:00 – wyjazd zawodników.          

 

Klasyfikacja Zawodów

Podczas rozgrywania konkurencji mistrzostw prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja drużynowa mężczyzn i kobiet, przy czym nie jest obligatoryjne zgłaszanie do udziału w zawodach dwóch drużyn. Dopuszcza się udział tylko jednej drużyny męskiej lub żeńskiej.

 

Klasyfikacja indywidualna

 1. Konkurencja indywidualna zostanie rozegrana jako trójbój.

 2. W ramach trójboju odbywają się konkurencje strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu i karabinka automatycznego ogniem pojedynczym do tarcz 23p i TS4 oraz rzut granatem.

 3. W pierwszej konkurencji zawodnicy wykonują strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9x19 mm na dystansie 25 metrów, postawa strzelecka stojąc – strzelanie oburącz. Zawodnik oddaje 3 strzały próbne (czas strzelania 2 minuty), następnie 5 strzałów ocenianych do tarczy 23p i 5 strzałów ocenianych do tarczy TS4 (czas strzelania 5 minut).

 4. W drugiej konkurencji zawodnicy wykonują strzelanie z karabinka automatycznego kal. 5,56 mm, na dystansie 100 metrów, postawa strzelecka leżąc ogniem pojedynczym. Zawodnik oddaje 3 strzały próbne (czas strzelania 2 minuty), następnie 10 strzałów ocenianych do tarczy 23p (czas strzelania 5 minut).

 5. W konkurencji rzut granatem – imitatorem zawodnik staje na linii wyznaczającej miejsce rzutu w odległości 25 [m] od prostokąta zewnętrznego o wymiarach 2 x 6 [m]. Wewnątrz prostokąta 2 x 6 [m] znajduje się drugi prostokąt o wymiarach 1 x 2 [m], środek wyznacza chorągiewka o wysokości     1,2 [m]. Granice prostokątów wyznacza biało-czerwona taśma o szerokości minimum 3 [cm]. Zawodnik posiada do dyspozycji osiem granatów. Zadanie polega na wykonaniu trzech rzutów próbnych i pięciu rzutów na celność do prostokątów. Zawodnik może zrezygnować z trzech rzutów próbnych. Za rzut celny uznaje się rzut, kiedy granat upadnie bezpośrednio (nie będzie odbity) we wnętrzu prostokąta. Trafienie granatem w taśmę okalającą pole rzutu uważane jest za rzut celny.

 6. O kolejności miejsc zajętych przez poszczególnych zawodników decydują uzyskane punkty w każdej z konkurencji tj. sumy przestrzelin w tarczach i sumy celnych rzutów granatem. Za 1 celny rzut granatem do większego prostokąta zawodnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za 1 celny rzut granatem do mniejszego prostokąta zawodnik otrzymuje 3 punkty.

 

Klasyfikacja drużynowa

O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników wchodzących w skład każdej drużyny we wszystkich rozegranych konkurencjach.

 

Zasady rozgrywania konkurencji

 1. Konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 2. Przepisy dostępne są na stronie internetowej www.pzss.org.pl.

 

Zasady sędziowania

 1. Zawody sędziowane będą przez Sędziego Głównego.

 2. Za niewykonanie polecenia Sędziego Głównego związanego z zachowaniem bezpieczeństwa na strzelnicy oraz komend nakazujących prawidłowe wykonanie zadań, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

 3. Zawodnik używający broni, która nie została dopuszczona do użycia podczas zawodów podlega dyskwalifikacji.

 4. Podczas konkurencji strzeleckich niewypał może być wymieniony przez sędziego na nowy nabój.

 5. Zabrania się używania amunicji innej niż dostarczona przez organizatora.

 6. W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej liczby punktów kolejność jest ustalana zgodnie z przepisami ISSF. Jeżeli kolejności nie da się ustalić sędzia główny zarządza dogrywkę.

 

Nagrody, wyróżnienia

Klasyfikacja indywidualna:

 •  

 • I – III miejsce: trofeum/puchar pamiątkowy, dyplom,

Klasyfikacja drużynowa:

 • I – III miejsce: trofeum/puchar pamiątkowy, dyplom,

 • pozostałe miejsca: dyplom.

 

Protesty

 1. Protest należy składać do Sędziego Głównego zawodów nie później niż w ciągu 15 minut od podania wyniku zawodnika lub drużyny, po zakończeniu konkurencji.

 2. W przypadku protestu tarcza będzie do wglądu tylko dla kierownika drużyny.

 3. Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez Sędziego Głównego.

 

Sprawy organizacyjne

 1. Broń i amunicję do wszystkich konkurencji zapewniają organizatorzy Zawodów.

 2. Stanowiska strzeleckie wyposażone są przez organizatora w aktywne ochronniki słuchu, okulary strzeleckie i monitoring tarcz. Dopuszcza się używanie własnych ochronników i okularów po uprzednim zgłoszeniu i umieszczeniu ich na stanowisku strzeleckim przed rozpoczęciem konkurencji przez danego zawodnika.

 3. Dopuszcza się również używanie własnych lunet obserwacyjnych.

 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunkowych do celów organizacyjnych, informacyjnych, promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zawodów w przestrzeni publicznej i w mediach publicznych.

 5. W trakcie rozgrywania konkurencji na strzelnicy organizator zapewnia ciepły posiłek, napoje  chłodzące i ubezpieczenie NNW.

 6. Organizator zapewnia bezpłatny udział, zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyn zagranicznych.

 7. Drużyny krajowe, jeśli zachodzi taka konieczność zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie.
  Opłata startowa od zawodnika wynosi 95 zł

 8. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać wg załączonego wykazu do regulaminu w terminie do

16 sierpnia 2019 roku.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

zk_lupkow@sw.gov.pl lub dk_lupkow@sw.gov.pl,

Wpłaty (z dopiskiem „Strzelby 2019”) należy dokonywać na konto:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarząd Okręgowy w Rzeszowie

konto nr PBS o. Sanok 23 8642 1184 2018 0037 6378 0004

 

Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, dotyczących przebiegu zawodów - w uzgodnieniu z Sędzią Głównym zawodów.

 

 

 

 

Zatwierdzony regulamin w formacie PDF